چارت سازمانی اداره کل فنی صدا
بخش آمار و اطلاعات اداره کل بهره برداری فنی :

1. جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد موظف صدابرداران تولید و پخش جهت ارائه به اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی و مدیریت مالی .
2. دریافت گزارشهای هفتگی ،ماهانه و سالانه مدیریت های زیرمجموع تولید و پخش فنی و ارائه به مدیرکل فنی بصورت نمودارهای مشخص شده جهت ارائه به معاونت محترم صدا و مدیران محترم شبکه ها.
3. دریافت گزارش های نگهداری و تعمیرات استودیوهای تولید و پخش بصورت هفتگی ، ماهانه و سالانه.
4. پیگیری مسایل نمودار تشکیلاتی اداره کل ، هماهنگی با دفتر تحول ونوسازی معاونت نظارت و برنامه ریزی جهت برقراری جلسات مربوط به آن
5. دریافت گزارشات هفتگی ، ماهانه و سالیانه مربوط به واحدهای سیار ، فرستنده ها و پرتابل ، رسم نمودار کارکرد آن جهت ارائه به مدیرکل و ارسال به مدیران محترم شبکه ها و معاونت محترم صدا.
6. برقراری ارتباط با اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی نسبت به اطلاعات درخواستی و جلسات مختلف جهت حل مسایل موجود
7. شرکت در جلسات هفتگی اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی و ارائه گزارشات لازم .
8. ثبت و تنظیم کلیه اطلاعات پرسنلی همکاران اداره کل و بروز رسانی آن جهت ارائه به مقامهای مجاز در صورت لزوم .مدیریت نظارت و ارزیابی فنی :

1 – تدوین فرمهای نظارت و ارزیابی فنی و صدا برداری متناسب با استودیوهای تولید و پخش جهت ارائه به بخشهای هماهنگی ، کنترل و نظارت فنی و تهیه و ارائه گزارش های مستند به مدیر کل بر اساس فرمهای تدوین شده به منظور برطرف شدن هر گونه اشکال فنی و صدابرداری .
2 – ارائه طرح و اجرای پروژ های توسعه و نگهداری شبکه ، نصب و راه اندازی استودیویی ، ارائه و اجرای طرح های آموزشی ، ارتباط با آموزش معاونت صدا در جهت ارتقا سطح آموزش عوامل فنی و صدابردار .
3 – بررسی و ارزیابی سالیانه عملکرد حرفه ای عوامل فنی و صدابردار و ارائه گزارش های مورد نیاز به مدیر کل
4 – بررسی و ارزیابی تجهیزات فنی ، بررسی درخواست نیاز تجهیزات از واحدهای مختلف معاونت صدا و تامین نیاز آنها بر اساس بودجه و تجهیزات موجود ، ارزیابی کیفیت تجهیزات مختلف برای بهره برداری در معاونت صدا .
5 - بررسی تصادفی یا دوره ای برنامه های تولیدی یا پخش شده در جهت آگاهی عوامل از عیوب کار خود و
اعمال دقت بیشتر
6 – تشکیل کمیته کارشناسی جهت بررسی ، نظارت و ارزشیابی برنامه ها به جهت فنی و ارائه گزارش به مدیر کل جهت انجام اقدامات لازم .
7 – بررسی گزارشهای دریافتی از بخشهای هماهنگی ، کنترل و نظارت فنی مدیریت های اداره کل به منظور رفع
اشکال های فنی و صدابرداری


مدیریت انفورماتیک حوزه صدا :

 طبق ساختار سازمانی جدید اداره بهره برداری فنی صدا در سه بخش اصلی :
1 – نگهداری و تعمیر رایانه های حوزه صدا
2 – توسعه و نگهداری شبکه معاونت صدا
3 – پرتال اطلاع رسانی معاونت صدا
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیر کل ارائه می دهد .
الف – بخش نگهداری و تعمیر رایانه های صدا .
شرح وظایف :
1 – نیاز سنجی ، تامین ، توزیع و نگهداری رایانه های اداری .
2 - نیاز سنجی ، تامین ، توزیع و نگهداری رایانه های بخش تولید شامل استودیوها باکس های ادیت و تدوین ،
کنترل و نظارت
3 - نیاز سنجی ، تامین ، توزیع و نگهداری و تجهیزات جانبی رایانه ها شامل پرینتر ، اسکنر و ..
ب – بخش توسعه و نگهداری شبکه معاونت صدا
شرح وظایف :
1 – مدیریت و نگهداری نودال و اتاقهای ارتباطی موجود در طبقات ساختمان (مدیریت سوئیچینگ )
2 – نگهداری سرورها وتجهیزات مرتبط با اتوماسیون تولید و پخش در نودال و طبقات
3 – نگهداری سرور آنتی ویروس و تهیه نسخه پشتیبان و امنیت اطلاعات شبکه .
4 – نگهداری پهنای باند اینترنت و ارتباطات نودال دیتا با خارج از ساختمان رادیو
5 – هماهنگی با مراکز شامل پانزده خرداد رادیو تهران ، کرج رادیو البرز و رادیو معارف قم جهت امور شبکه .
ج – بخش پرتال اطلاع رسانی معاونت صدا :
شرح وظایف:
1 – مدیریت پرتال سایت های اطلاع رسانی در سطح معاونت
2 – نگهداری صفحه اصلی رادیو بر روی سایت irib.ir
 

مدیریت پشتیبانی فنی تولید :

  طبق ساختار سازمانی اداره کل بهره برداری فنی صدا درچهار بخش اصلی :
1 – بخش تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید
2 – بخش تعمیرات و نگهداری باکسهای تدوین
3 – بخش تعمیرات و نگهداری تاسیسات
4 – بخش هماهنگی و نظارت
انجام وظیفه می نماید وعملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیر کل ارائه می دهد.

الف – بخش نگهداری و تعمیرات استودیوهای تولید :

1 – نصب تجهیزات صوتی آنالوگ و دیجیتال شامل میکسر– CD PLAYER- EFFECTOR- HYBRTD و...
2 – سرویس فیزیکی ادواری استودیوها و تجهیزات فنی
3 – نگهداری و تعمیرات تجهیزات استودیویی آنالوگ و دیجیتال
4 – تنظیمات دائمی تجهیزات بر اساس استانداردهای فنی سیگنال استودیویی آنالوگ و دیجیتال .
5 – تهیه پروژه های تعمیراتی و نصبی سیستمهای آنالوگ و دیجیتال استودیوها.
6 – اعلام نیاز و پیگیری قطعات و لوازم از انبار سازمان یا خارج از سازمان .
7 – آموزش و آشنایی نیروهای فنی با توجه به تجهیزات جدید نصب شده و اتوماسیون
8 – آموزش و آشنایی تهیه کنندگان شبکه ها با توجه به نصب تجهیزات جدید و اتوماسیون .

ب) بخش نگهداری و تعمیرات باکسهای تدوین:

1- نصب و راه اندازی باکسهای تبدیل و تکثیر و تجهیزات فنی آن شامل میکسر-CO PLAYER – کاست- ریل و غیره
2- نگهداری باکسهای تبدیل و تکثیر
3- نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات باکسهای ضبط تلفنی
4- نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات باکسهای ضبط تلفنی
5- سرویس فیزیکی ادواری باکسهای تبدیل و تکثیر و اتاقهای بازشنوایی
6- نگهداری و تعمیرات و تجهیزات اتاقهای ادیت آنالوگ و دیجیتال
7- تنظیمات دائمی تجهیزات براساس استانداردهای فنی سازمان
8- تهیه پرونده های تعمیراتی و نصبی سیستمهای آنالوگ و دیجیتال
9- ارائه گزارش روزانه به مدیر مربوطه

ج) بخش نگهداری و تعمیرات تأسیسات :

1- نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی ، ژنراتورو UPS، تابلوهای برق وارت مجموعه
2- نگهداری و تعمیرات سیستم های هوارسان مجموعه
3- نگهداری و تعمیرات آسانسورهای ساختمان شهدای رادیو
4- نگهداری و تعمیرات فیزیکی ساختمان شهدای رادیو
5- نصب و نگهداری و تعمیرشیرآلات وسیستم های آبرسانی ساختمان

د) بخش هماهنگی و نظارت

1- نظارت و بازدید از استودیوهای تولید هنگام ضبط برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات
2- بررسی و کنترل کیفیت فنی صدا در برنامه های تولیدی مطابق با استانداردهای سازمان
3- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روزانه و ماهانه استودیوهای تولید و باکسهای تدوین
4- کنترل و نظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات فنی استودیوهای تولید ، باکسهای تدوین و تجهیزات گروهها
5- کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوع مانند سیگار – نوشیدنی و خوراکی و ... که باعث آسیب به تجهیزات فنی می شود .
6- ارائه گزارشهای تدوین شده به مدیر مربوطه ومدیریت نظارت و ارزیابی فنی
 

مدیریت پشتیبانی فنی پخش :

   طبق ساختار سازمانی اداره کل بهره برداری فنی صدا در چهار بخش اصلی :

1- تعمیرات و نگهداری استودیوها ( ساختمان شیشه ای )
2- کنترل و نظارت فنی
انجام وظیفه می نمایند . و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیر کل ارائه میدهد .

الف – بخش تعمیرات و نگهداری استودیوهای پخش

1- تعمیرات و نگهداری ، سرویس و تنظیم دستگاهها و تجهیزات فنی ، استودیو های پخش- دفاتر ستادی – آرشیو- باکسهای ادیت – ضبط تلفنی – بازشنوایی- تبدیل و تکثیر
2- پی گیری اشکالات احتمالی قطع فرستنده و سکوت پخش
3- تهیه و تنظیم گزارش های روزانه – هفتگی – ماهیانه جهت ارائه به مدیر مربوطه
4- اجراء و نگهداری سیستم های شبکه و تجهیزات مرتبط با آن

ب – بخش کنترل و نظارت فنی

1- کنترل و نظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای پخش ، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
2- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روتین روزانه ، هفتگی ، ماهیانه استودیوهای پخش ،نودال ، آرشیو، باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
3- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
4- نظارت و بازدید از نودال و استودیو ها هنگام پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی
عملکرد تجهیزات

5- ارائه گزارش های تدوین شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنی .  مدیریت رپرتاژ:

طبق ساختار سازمانی اداره کل بهره برداری فنی در سه بخش اصلی :

1 – تعمیرات و نگهداری واحدهای سیار (رپرتاژ)
2 – بهره برداری رپرتاژ ( پرتابل)
3 – هماهنگی و نظارت رپرتاژ
انجام وظیفه می نماید. وعملکرد مجموعه خودرا با تنظیم گزارشهای متناسب با هربخش به مدیرکل ارائه می دهد.

الف – بخش نگهداری و تعمیرات واحد های سیار ( رپرتاژ)

این بخش بطور کلی وظیفه تجهیز و آماده سازی واحدها و فرستنده های سیار و اعزام نیرو جهت انجام مأموریتهای محوله را به عهده دارد.
1 – تعمیر و آماده نگه داشتن ، کنترل ، نظارت و سرویس روزانه ، تنظیم و کالیبراسیون ادواری تجهیزات ، کارشناسی و تشخیص عیوب فنی تجهیزات فنی واحدهای سیار
2 – بررسی و چک کردن کلیه تجهیزات واحدهای سیار پس از مراجعت به سازمان و برطرف نمودن عیوب احتمالی جهت استفاده بهینه تجهیزات در ماموریتهای بعدی .
3 – تامین لوازم یدکی مورد نیاز خاص در مورد تعمیرات تجهیزات واحدهای سیار .
4 – تعمیرات مکانیکی تجهیزات منصوب در واحدهای سیار (تعمیرات ابزار دقیق ) توسط متخصصان واحد .
5 – آموزش دائمی و آشنایی پرسنل فنی با تجهیزات فنی به لحاظ شرایط کار ویژه در این واحد و وظایف محوله .
6 – اجرای صحیح دستورالعملها به جهت استفاده بهینه و کنترل کیفی تجهیزات فنی در جهت ارتقاء کیفیت
برنامه های رادیویی .
7 – نصب و ارتقاء تجهیزات سیستمهای جدید در واحدهای سیار با توجه به نیاز برنامه سازان
8 – تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت فنی رپرتاژ
9 – تعیین کادر فنی و تشخیص واحد سیار یا فرستنده متناسب با امکانات و نوع آفیش برنامه
10 – کارشناسی و بازبینی از محل برگزاری مراسم قبل از اعزام واحدهای سیار
11 – اعزام و استقرار واحدهای سیار برای تست اولیه معمولاً یک روز قبل از شروع مراسم صورت می گیرد .
12 – اجرای کلیه مراحل کابل کشی از واحد سیار تا جایگاه تعیین شده برای اجرای مراسم ، ارسال مجدد سیگنال تست به نودال جام جم یا نودال پانزده خرداد و اطمینان از صحت کیفی سیگنال ارسال شده .
13 – نظارت و کنترل دقیق عوامل فنی در جهت ارسال سیگنال پخش شده در طول برنامه و همچنین ضبط کلیه مراسم برگزار شده .
14 – تهیه گزارش کار هر برنامه واحد سیار و ارسال به مدیریت رپرتاژ
15 – تبدیل منابع ضبط شده به مدیاهای مورد درخواست شبکه های متقاضی .

ب – بخش بهره برداری رپرتاژ ( پرتابل) :

این بخش کلیه وظایف فنی در خصوص نصب تجهیزات استودیوهای صدا در خارج از سازمان و ایجاد امکانات فنی به لحاظ برنامه سازی و صدا رسانی در مکانهای مختلف مورد درخواست جهت برگزاری مراسم را بر عهده دارد .
1 – تعمیر و آماده نگه داشتن ، کنترل ، نظارت و سرویس روزانه ، تنظیم و کالیبراسیون ادواری تجهیزات ، کارشناسی و تشخیص عیوب فنی تجهیزات فنی واحدهای پرتابل
2 – بررسی و چک کردن کلیه تجهیزات واحدهای پرتابل پس از مراجعت به سازمان و برطرف نمودن عیوب احتمالی جهت استفاده بهینه تجهیزات در ماموریتهای بعدی .
3 – تامین لوازم یدکی مورد نیاز خاص در مورد تعمیرات تجهیزات واحدهای پرتابل .
4 – تعمیرات مکانیکی تجهیزات منصوب در واحدهای پرتابل (تعمیرات ابزار دقیق ) توسط متخصصان واحد .
5 – آموزش دائمی و آشنایی پرسنل فنی با تجهیزات فنی به لحاظ شرایط کار ویژه در این واحد و وظایف محوله .
6 – اجرای صحیح دستورالعملها به جهت استفاده بهینه و کنترل کیفی تجهیزات فنی در جهت ارتقاء کیفیت برنامه های رادیویی .
7 – نصب و ارتقاء تجهیزات سیستمهای جدید در واحدهای پرتابل با توجه به نیاز برنامه سازان
8 – تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت فنی رپرتاژ
9 – تعیین کادر فنی و تشخیص واحد پرتابل متناسب با امکانات و نوع آفیش برنامه
10 – کارشناسی و بازبینی از محل برگزاری مراسم قبل از اعزام واحدهای پرتابل
11 – اعزام و استقرار واحدهای پرتابل برای تست اولیه معمولاً یک روز قبل از شروع مراسم صورت می گیرد .
12 – اجرای کلیه مراحل کابل کشی از واحد پرتابل تا جایگاه تعیین شده برای اجرای مراسم ، ارسال مجدد سیگنال تست به نودال جام جم یا نودال پانزده خرداد و اطمینان از صحت کیفی سیگنال ارسال شده .
13 – نظارت و کنترل دقیق عوامل فنی در جهت ارسال سیگنال پخش شده در طول برنامه و همچنین ضبط کلیه مراسم برگزار شده .
14 – تهیه گزارش کار هر برنامه واحد پرتابل و ارسال به مدیریت رپرتاژ
15 – تبدیل منابع ضبط شده به مدیاهای مورد درخواست شبکه های متقاضی .
16- تصویر برداری و عکاسی از مراسم و برنامه های مورد درخواست شبکه های مختلف معاونت صدا

ج – بخش هما هنگی و نظارت رپرتاز :

1 – بخش هماهنگی :
1 -1 – دریافت آفیش که به تایید مدیر کل بهره برداری فنی و مدیریت رپرتاژ صدا رسیده باشد .
2 -1 – بررسی نوع درخواست متقاضی با توجه به تولیدی و زنده بودن برنامه و تخصیص واحد سیار، فرستنده سیار، سیستم پرتابل یا سیستم کدر به آفیش مورد نظر
3 – 1 – هماهنگی با روابط عمومی شبکه متقاضی جهت معرفی پرسنل فنی به نهاد یا ارگانی که محل اجرای مراسم و برنامه می باشد و در صورت نیاز گرفتن مجوز تردد . ( کارت شناسایی ویژه همان مراسم )
4 -1 – هماهنگی کتبی با ترابری جهت ایاب و ذهاب به موقع پرسنل و تجهیزات
5 -1 – هماهنگی کتبی با نیروی انتظامی مستقر در سازمان به جهت اعزام به موقع سرباز محافظ
6 – 1 – هماهنگی با حراست سازمان جهت اخذ مجوز خروج واحد سیار و اطلاع از محل برپایی مراسم .
7-1- ابلاغ آفیش درخواست های شبکه به پرسنل فنی مورد نظر برنامه به جهت اطلاع از محتویات برنامه ، همچنین ابلاغ آفیش درخواست سیستم پرتابل به مسئول آن واحد
8 – 1 – تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت رپرتاژ

2 – نظارت :

1-2- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روزانه ، هفتگی وماهانه واحدهای سیار ، پرتابل و کدرها
2- 2- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
3-2- نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در واحدهای سیار و پرتابل بر اساس فرمهای تدوین شده
4- 2- کنترل و نظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات فنی واحدهای سیار ، تجهیزات پرتابل و کدرها
5-2- کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوعه مانند سیگار –نوشیدنی و خوراکی و ... که باعث آسیب به تجهیزات فنی می شود
6 -2 – بازدید و نظارت از واحدهای سیار ، پرتابل و کدرها هنگام ضبط و یا پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات
7 – 2 ارائه گزارش های تدوین شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنیمدیریت صدابرداران تولید

طبق ساختار اداره کل بهره برداری فنی صدا در سه بخش اصلی :
1 – هماهنگی صدابرداران تولید
2 – باکسهای تدوین
3 – کنترل و نظارت
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیر کل
ارائه می دهد .

الف – بخش هماهنگی صدابرداران تولید

1 – تنظیم و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های مختلف رادیویی
2 – اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه
3 – تنظیم گزارش کار استودیوها و ارائه به مدیر مربوطه
4 – تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی استودیو و ارسال به بخش فنی

ب – بخش باکسهای تدوین

1 – بهره برداری و تحویل اتاقهای ادیت ، ضبط تلفنی – تبدیل و تکثیر و بازشنوایی به عوامل استفاده کننده
2 – تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی باکسهای تدوین و ارسال به بخش فنی
3 – تخصیص صدابردار برای باکسهای تبدیل و تکثیر
4 – تنظیم گزارش کار باکسهای تدوین و ارائه به مدیر مربوطه

ج – بخش کنترل و نظارت کیفیت فنی

1 – نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید بر اساس فرمهای تدوین شده هنگام ضبط برنامه
2 – کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
3 – کنترل و نظارت بر صدابرداری در تمام برنامه های تولیدی پس از ضبط و ادیت .
4 – ارائه گزارش کار بر اساس فرمهای تنظیم شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنیمدیریت صدابرداران پخش

طبق ساختار اداره کل بهره برداری فنی صدا دردو بخش اصلی :
1) هماهنگی صدا برداران(ساختمان شیشه ای )
2) نظارت و کنترل کیفیت فنی
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیرکل ارائه میدهد.

الف – بخش هماهنگی صدا برداران

1- تنظیم شیفت های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش
2- تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی استودیو و ارسال به بخش فنی
3- تنظیم گزارش کار و ارائه به مدیر مربوطه

ب – بخش نظارت و کنترل کیفیت فنی

1- نظارت و ارزیابی فرایند صدابرداری در استودیوهای پخش براساس فرمهای تدوین شده
2- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
3- ارائه گزارش کار براساس فرمهای تنظیم شده به مدیر مربوطه ومدیریت نظارت و ارزیابی فنی


مدیریت فنی رادیو معارف (قم )

طبق ساختار سازمانی ادراه کل بهره برداری فنی صدا در پنج بخش اصلی :
1- تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش
2- هماهنگی صدابرداران تولید و پخش
3- انفورماتیک تولید و پخش
4- کنترل و نظارت فنی تولید و پخش
5- تعمیرات و نگهداری تأسیسات
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیریت شبکه و مدیرکل بهره برداری مدیرفنی صدا ارائه می دهد .

الف – بخش تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش :

1- تعمیرات و نگهداری ، سرویس و تنظیم دستگاهها و تجهیزات فنی استودیوهای تولید و پخش ،
دفاتر ستادی، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر و گروهها
2- پی گیری اشکالات احتمالی قطع فرستنده و سکوت پخش
3- تهیه و تنظیم گزارشهای روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ، جهت ارائه به مدیر مربوطه

ب- بخش هماهنگی صدابرداران تولید و پخش :

1- تنظیم شیفت و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های تولیدی
2- اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه تولیدی
3- تنظیم شیفت های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش
4- تهیه و ارسال گزارش معایب فنی استودیو های تولید و پخش و ارسال به بخش فنی
5- تنظیم گزارش کار و ارائه به مدیر مربوطهج – بخش انفورماتیک تولید و پخش
شرح وظایف :
1- تعمیر و نگهداری رایانه های اداری و فنی تولید و پخش
2- توسعه و نگهداری شبکه
3- پرتال اطلاع رسانی
4- ارائه گزارش کار به مدیر مربوطه

د- بخش کنترل و نظارت فنی تولید و پخش :

1- کنترل ونظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای تولید وپخش، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو ، باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
2- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روتین روزانه ، هفتگی ، ماهیانه استودیوهای تولید و پخش ،نودال ، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
3- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
4- نظارت و بازدید از استودیو های تولید و پخش ونودال هنگام ضبط و پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات
5- کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوعه در استودیوهای پخش مانند سیگار، نوشیدنی و ... که باعث آسیب به تجهیزات فنی می شود.
6- نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید و پخش براساس فرمهای تدوین شده.
7- ارائه گزارش کار براساس فرمهای تنظیم شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنی .

ﻫ - بخش تعمیرات و نگهداری تأسیسات

1- تعمیرات و نگهداری سیستم های روشنایی ، ژنراتورو UPS، تابلوهای برق وارت مجموعه
2- تعمیرات و نگهداری سیستم های هوارسان
3- تعمیرات و نگهداری سیستم های فیزیکی ساختمان
4- نصب و تعمیر و نگهداری شیرآلات وسیستم های آبرسانی ساختمان

مدیریت فنی مرکز کرج ( رادیو البرز) :

طبق ساختار سازمانی ادراه کل بهره برداری فنی صدا در پنج بخش اصلی :
1- تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش
2- هماهنگی صدابرداران تولید و پخش
3- انفورماتیک تولید و پخش
4- کنترل و نظارت فنی تولید و پخش
5- تعمیرات و نگهداری تأسیسات
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیریت شبکه و مدیرکل بهره برداری فنی صدا ارائه می دهد .
الف – بخش تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش :

1- تعمیرات و نگهداری ، سرویس و تنظیم دستگاهها و تجهیزات فنی استودیوهای تولید و پخش ،
دفاتر ستادی، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر و گروهها
2- پی گیری اشکالات احتمالی قطع فرستنده و سکوت پخش
3- تهیه و تنظیم گزارشهای روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ، جهت ارائه به مدیر مربوطه

ب- بخش هماهنگی صدابرداران تولید و پخش :

1- تنظیم شیفت و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های تولیدی
2- اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه تولیدی
3- تنظیم شیفت های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش
4- تهیه و ارسال گزارش معایب فنی استودیو های تولید و پخش و ارسال به بخش فنی
5- تنظیم گزارش کار و ارائه به مدیر مربوطه


ج – بخش انفورماتیک تولید و پخش

1- تعمیر و نگهداری رایانه های اداری و فنی تولید و پخش
2- توسعه و نگهداری شبکه
3- پرتال اطلاع رسانی
4- ارائه گزارش کار به مدیر مربوطه

د- بخش کنترل و نظارت فنی تولید و پخش :

1- کنترل ونظارت فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای تولید وپخش، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو ، باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
2- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روتین روزانه ، هفتگی ، ماهیانه استودیوهای پخش ،نودال ، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
3- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
4- نظارت و بازدید از استودیو های تولید و پخش ونودال هنگام ضبط و پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات
5- کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوعه در استودیوهای پخش مانند سیگار، نوشیدنی و ... که باعث آسیب به تجهیزات فنی می شود.
6- نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید و پخش براساس فرمهای تدوین شده.
7- ارائه گزارش کار براساس فرمهای تنظیم شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنی .

ﻫ - بخش تعمیرات و نگهداری تأسیسات

1- تعمیرات و نگهداری سیستم های روشنایی ، ژنراتورو UPS، تابلوهای برق دارت مجموعه
2- تعمیرات و نگهداری سیستم های هوارسان
3- تعمیرات و نگهداری سیستم های فیزیکی ساختمان
4- نصب و تعمیر و نگهداری شیرآلات وسیستم های آبرسانی ساختمان

مدیریت فنی مرکز پانزده خرداد :

طبق ساختار سازمانی ادراه کل بهره برداری فنی صدا در پنج بخش اصلی :
1- تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش
2- هماهنگی صدابرداران تولید و پخش
3- انفورماتیک تولید و پخش
4- کنترل و نظارت فنی تولید و پخش
5- تعمیرات و نگهداری تأسیسات
انجام وظیفه می نماید و عملکرد مجموعه خود را با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیریت شبکه و مدیرکل بهره برداری فنی صدا ارائه می دهد .

الف – بخش تعمیرات و نگهداری استودیوهای تولید و پخش :

1- تعمیرات و نگهداری ، سرویس و تنظیم دستگاهها و تجهیزات فنی استودیوهای تولید و پخش ،
دفاتر ستادی، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر و گروهها
2- پی گیری اشکالات احتمالی قطع فرستنده و سکوت پخش
3- تهیه و تنظیم گزارشهای روزانه ، هفتگی ، ماهیانه ، جهت ارائه به مدیر مربوطه
ب- بخش هماهنگی صدابرداران تولید و پخش :
شرح وظایف :
1- تنظیم شیفت و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های تولیدی
2- اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه تولیدی
3- تنظیم شیفت های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش
4- تهیه و ارسال گزارش معایب فنی استودیو های تولید و پخش و ارسال به بخش فنی
5- تنظیم گزارش کار و ارائه به مدیر مربوطه


ج – بخش انفورماتیک تولید و پخش

1- تعمیر و نگهداری رایانه های اداری و فنی تولید و پخش
2- توسعه و نگهداری شبکه
3- پرتال اطلاع رسانی
4- ارائه گزارش کار به مدیر مربوطه

د- بخش کنترل و نظارت فنی تولید و پخش :

1- کنترل ونظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای تولید وپخش، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو ، باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
2- کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس های روتین روزانه ، هفتگی ، ماهیانه استودیوهای پخش ،نودال ، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر
3- کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده
4- نظارت و بازدید از استودیو های تولید و پخش ونودال هنگام ضبط و پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات
5- کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوعه در استودیوهای پخش مانند سیگار، نوشیدنی و ... که باعث آسیب به تجهیزات فنی می شود.
6- نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید و پخش براساس فرمهای تدوین شده.
7- ارائه گزارش کار براساس فرمهای تنظیم شده به مدیر مربوطه و مدیریت نظارت و ارزیابی فنی .

ﻫ - بخش تعمیرات و نگهداری تأسیسات

1- تعمیرات و نگهداری سیستم های روشنایی ، ژنراتورو UPS، تابلوهای برق دارت مجموعه
2- تعمیرات و نگهداری سیستم های هوارسان
3- تعمیرات و نگهداری سیستم های فیزیکی ساختمان
4- نصب و تعمیر و نگهداری شیرآلات وسیستم های آبرسانی ساختمان

بازگشت